ΤΟ AIKIDO
ΚΥΚΛΟΣ TISSIER
TO AIKIDO ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ
Πως να αξιολογείτε τους ανθρώπους
Η παρακάτω ενότητα περιλαμβάνεται στη μελέτη Τέιο-Γκάκου για τη πολιτική ηγεσία, η οποία αποδίδεται στο Τάισου (Λε Σει Μιν), ο οποίος ήταν από τους καλούς ηγέτες της δυναστείας Τανγκ (629 - 249).

Όταν αξιολογείτε τους ανθρώπους προσέξτε τα παρακάτω σημεία:

 - Ποιος στάθηκε στο πλευρό του όταν εκείνος βρέθηκε σε μια δύσκολη στιγμή;

 - Σε ποιόν πρόσφερε όταν ευημερούσε;

 - Ποιόν προήγαγε όταν βρισκόταν στην εξουσία;

 - Αδίκησε κάποιον όταν αντιμετώπισε δυσκολίες;

 - Ενέδωσε σε πειρασμούς όταν ήταν φτωχός;

Τα πρότυπα για την επιλογή προσωπικού είναι διαφορετικά όταν οι καιροί είναι ειρηνικοί και διαφορετικά όταν υπάρχει πόλεμος - για παράδειγμα στη Περίοδο του Εμφυλίου Πολέμου.

Είναι δύσκολο να υπάρξει ισορροπία μεταξύ ικανότητας και χαρακτήρα. Σε καιρούς ειρήνης, θα πρέπει να επιλέξει κανείς βάσει χαρακτήρα παρά βάσει ικανότητας.

Πηγή: Μυστικές Τακτικές, Καζούμι Ταμπάτα
Εκδόσεις: Αλκίμαχον